Artikel 1. Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen klant, hierna te noemen: “Gebruiker”, en Bouwen aan je paard, hierna te noemen ”Opdrachtnemer” waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en Opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

4.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.Artikel 2. Tarieven

1. Alle tarieven van Opdrachtnemer staan beschreven op de pagina Tarieven en zijn leidend.

2. De in de tarieven vermelde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief  andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.


Artikel 3. Afmelden

1. Gebruiker verplicht zich eventuele afmeldingen minimaal 24 uur voor het plaatsvinden van de afspraak schriftelijk of telefonisch door te geven aan opdrachtnemer, indien deze termijn niet gerespecteerd wordt is opdrachtgever verplicht 100% van de besproken kosten in rekening te brengen. Uitzonderingen zijn echter mogelijk bij lichamelijk disfunctioneren van gebruiker en/of te behandelen dier. Op verzoek kan een dierenartsrapport worden gevraagd door Opdrachtnemer.

2. Voorts is Opdrachtnemer verplicht Gebruiker bij ziekte of overmacht zo spoedig mogelijk te informeren en (met voorrang) op korte termijn een nieuwe datum aan te bieden.

Artikel 4. Betaling

1. Betaling dient steeds contant te geschieden voorafgaand of direct na het consult. Uitzonderingen zijn 10-ritten/massage kaarten, deze dienen binnen 14 dagen na aanschaf, contant of per bank voldaan te worden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. 

2. Opdrachtnemer is in geen enkele mate aansprakelijk te stellen voor welke vorm van schade, noch aan mens noch aan dier noch aan materiaal, welke volgens Gebruiker een direct gevolg zou (kunnen) zijn van dienstverlening van Opdrachtnemer.